Algemene voorwaarden

Onze facturen zijn contant betaalbaar.

Bij vertraging in betaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het factuurbedrag verschuldigd zijn, zonder dat dit bedrag minder dan € 50,00 kan bedragen, en zullen eveneens van rechtswege verwijlintresten verschuldigd zijn à rato van 10 % per jaar vanaf de factuurdatum.

Eventuele betwistingen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Antwerpen.

Onze aansprakelijkheid is beperkt tot de bedragen die door onze beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar worden uitbetaald en waarvoor dekking wordt verleend.